Additional menu

2013 Nov 14 Hazel Haberer's 80th birthday tourney, Kibbutz Tsora